Изменение на ПУП-ПР на УПИ І-390 квартал 68 в с. Китанчево

Герб на Община Исперих

ЗАПОВЕД 
№ 206 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ І-390 квартал 68 в с. Китанчево при запазване начина на трайно предназначение "за ниско-етажно жилищно строителство" ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 03. 2019 г.