Одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ ХІV и УПИ ХV в с. Подайва

Герб на Община Исперих

ЗАПОВЕД 
№ 208 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) за УПИ ХІV и УПИ ХV в квартал 52 в с. Подайва, като УПИ ХІV и УПИ ХV се обединят в едно, който получава нов идентификатор УПИ ХVІ-688, като се запази начинът на трайно предназначение "За ниско-етажно жилищно строителство"  ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 03. 2019 г.