Одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ VІ-237 кв. 37 в с. Свещари

Герб на Община Исперих

ЗАПОВЕД 
№ 209 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ VІ-237, квартал 37 в с. Свещари (поземлен имот № 65650,35,273 по кадастрална карта), като от УПИ VІ се обособяват два самостоятелни УПИ ХІV-501 "За Поща" и УПИ ХV-502 "За Здравен дом" ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 03. 2019 г.