Одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ VІІ-89 в кв. 12 на с. Лъвино

Герб на Община Исперих

ЗАПОВЕД 
№ 210 от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) на УПИ VІІ-89 в квартал 12 по регулационния план на с. Лъвино, като се обособяват два нови УПИ ХІV-562 и УПИ ХV-562, като им се запази начинът на трайно предназначение "Нискоетажно жилищно строителство - 3 етажа"  ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 03. 2019 г.