Одобряване изменението на ПУП-ПР за УПИ ІІ-370, УПИ ІІІ-371 и УПИ ІV-371 в кв. 28 в с. Лъвино

Герб на Община Исперих

ЗАПОВЕД 
№ 211от 27.03.2019 г.
на кмета на Община Исперих

за одобряване изменението на ПУП-ПР (план за регулация) за УПИ ІІ-370, УПИ ІІІ-371 и УПИ ІV-371 в кв. 28 в с. Лъвино, като се обособят две нови УПИ ХХІ-560 и УПИ ХХІІ-561, като се запази начинът на трайно предназначение на двете нови УПИ  ...

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 03. 2019 г.