ОБЯВЛЕНИЕ

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

На основание чл. 3 ал.1, чл.13 ал.1, чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № 233/ 02.04.2019.2019г. на Кмета на Община Исперих, във връзка с чл. 10 , чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и респективно чл.19 и чл.25 от ЗВОПС

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М

 

Конкурс за заемане на длъжност „ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“, длъжностно ниво по КДА – 9, Експертно ниво – 5. Длъжността се изпълнява в Звено „Вътрешен одит“ - на пряко подчинение на Кмета на Общината.

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Кандидатът следва да е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. Кандидатът следва да е навършил пълнолетие;
 3. Кандидатът следва да е дееспособно лице – да не е поставен под запрещение; 
 4. Кандидатът следва  да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишване от свобода и да не е лишен по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
 5. Кандидатът следва да има завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", IV-ти младши ранг, минимален професионален опит – 2 /две/ години.

 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Кандидатът следва да има завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" в следната област: Икономика.
 2. Кандидатът следва да притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или да притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
 3. Кандидатът следва да има компетентност свързана със спазването на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, прилагането на нормативните актове, касаещи нормативната уредба в община и нормативните актове, касаещи дейностите по одит в публичния сектор.
 4. Кандидатът следва да притежава умения за работа с офис пакет, Windows и Internet.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 1. Ориентация към резултати;
 2. Работа в екип;
 3. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Професионална компетентност;
 6. Аналитична компетентност;
 7. Управленска компетентност.

 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Решаване на тест и провеждане на интервю.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно чл.17, ал.1 - Приложение №2 от НПКДС /Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 2. Към заявлението се прилагат и:
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, и че не е лишено по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
 •  Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и ранг;
 • Копие от сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от ЗВОПС, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
 •  Други документи за преминати обучения /ако има такива/.

 

ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТТА :

Област: Осъществяване на вътрешен одит на всички структури, програми дейности и процеси в Общината;

Цели на длъжността: Участва в изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент, дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти  за подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва в подпомагането на Общинска администрация Исперих при изготвяне на план за действие и следи за изпълнение на препоръките.  Спазва международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Община Исперих на адрес: град Исперих, ул. „Васил Левски“ №70 /Деловодство/, община Исперих, област Разград.

Срок за подаване на документите: 14 /четиринадесет/ дни от публикуване на обявлението за конкурса.

Информацията във връзка с конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа, на интернет страницата на Община Исперих, в един централен или един местен ежедневник, на информационното табло в Община Исперих - общодостъпното място,  на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса /град Исперих, ул. „Дунав“ №2 /сграда на Районен съд Исперих//. Мястото за изнасяне на информацията не е свързано с пропускателен режим.

 

БЕЙСИМ РУФАД  

Кмет на Община Исперих

04. 04. 2019 г.