Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решения № 673 по Протокол № 60 от 28.03.2019год.  на ОбС Исперих и Заповед № 243 от 05.04.2019г. на Кмета на Община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на следния недвижим имот:

1.1. Помещение от приземен етаж на масивна двуетажна сграда, находящо се в с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6794 от 07.03.2019 г.  с площ – 40,00 (четиридесет) кв.м, с предназначение – ателие за извършване на услуги.

1.2.Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80,00  лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 8,00  лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 80,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 17.04.2019 год. в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  24.04.2019 год.

 

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.04.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 25.04.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 17.04.2019 год., а за повторен търг до 15:00 часа на 24.04.2019 год. от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на помещението може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 04. 2019 г.