Публичен търг с явно наддаване

Герб на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на Решение № 665  по Протокол  № 60 от 28.03.2019 г. на ОбС Исперих и Заповед № 249/05.04.2019 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти, както следва:

1.1. УПИ VIII-105 в квартал 6, отреден за жилищно строителство с площ 1250 кв.м. с местонахождение на имота – с. Лъвино, ул. „Люлин“ № 3А, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото при съседи на имота: изток – УПИ VI-104 и УПИ VII-104 от кв. 6; север – УПИ IV-108 от кв. 6; запад – УПИ IX-105 от кв. 6 и юг - улица, съгласно АЧОС № 5883 от 26.05.2015 год.

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  4 676,30 лева без ДДС.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 47,00 лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 470,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 17.04.2019 год.  в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  24.04.2019 год.

 2.1. УПИ IX-105 в квартал 6, отреден за жилищно строителство с площ 1,292 дка с местонахождение на имота – с. Лъвино, ул. „Люлин“ № 3, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото  при съседи на имота: изток – УПИ VIII-105 от кв. 6; север –УПИ III-108 и УПИ IV-108 от кв. 6; запад – УПИ X-105 от кв. 6 и юг - улица „Люлин“, съгласно АЧОС № 6539 от 14.12.2017 год.

2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  4 833,40 лева без ДДС.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 50,00 лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 500,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 17.04.2019 год.  в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  24.04.2019 год.

3.1. ПИ № 46913.120.53 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди, с начин на трайно предназначение на територията урбанизирана с площ 1003 кв.м. с местонахождение на имота – с. Малък Поровец, ул. „Места“, община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото при съседи на имота: имоти с № 46913.120.52; № 46913.120.659; № 46913.120.491; № 46913.120.391; № 46913.9.134 и № 46913.9.136, съгласно АЧОС № 6761 от 20.09.2018 год.

3.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 134,00  лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 25,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга в размер на 220,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 17.04.2019 год. в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15:00 часа на  24.04.2019 год.

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 18.04.2019 г. (четвъртък) от 14:00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 25.04.2019 г. (четвъртък) от 14:.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 17.04.2019 год., а за повторен търг до 15:00 часа на 24.04.2019 год. от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 04. 2019 г.