Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Христо Ганчев Иванов, гр.Исперих, ул."Димитър Полянов" №37.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Промяна предназначението на Кафе-бар в работни и складови помещения към ситничарска работилница".

Местоположение: УПИ I - 2859, кв.83 по ЗРП на град Исперих.

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр.Исперих, ул."Дунав" №2, ПК 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 04. 2019 г.