Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Димитър Георгиев Димитров, гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -Наредба за ОВОС /ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. в ДВ бр.94 /2012г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Строеж на складово - стопанска постройка".

Местоположение: УПИ XII, кв.17, имот 2272 в гр.Исперих, общ.Исперих, обл.Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 04. 2019 г.