Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от "БТК" ЕАД - гр.София, район Младост, бул."Цариградско шосе" №115.

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни №VN4887 на "БТК" ЕАД и преустройство на Базова станция №4771 на "Теленор България" ЕАД.

За контакти: Антонина Иванова Балевска - тел.: 0892249999 с адрес гр.София, район Изток, ул."Райко Алексиев" №48а, офис-партер.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 04. 2019 г.