Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от ЕТ "НУРДЖИ - НУРДЖИХАН ЕФРАИМ"
с. Райнино, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за:

"Промяна предназначението на част от Кафе - аператив в Смесен магазин"
Местоположение: с. Райнино, ул. "Райна Княгиня" № 1, община Исперих

Всички, които желаят да изразят мнение и становище да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 04. 2019 г.