Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 688 по Протокол № 61 от 24.04.2019год.  на ОбС Исперих и Заповед № 315/09.05.2019г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните недвижими имоти :

1.1. Поземлен имот  №46913.120.498 с начин на трайно ползване ниско застрояване  с площ 1 724  кв.м с адрес с. Малък Поровец по кадастралната карта на селото при граници на имота: имоти с № 46913.120.495; №46913.120.394; №46913.120.496; №46913.120.497; №46913.6.164 и №46913.6.163, съгласно АОС № 5282 от 18.02.2013год.  

1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 77,60 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2019 год.(вторник).

 

 2.1. Поземлен имот № 61875.33.154 с начин на трайно ползване незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 305 кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №45 по кадастралната карта на селото  при граници на имота: имоти с № 61875.33.713; № 61875.33.155; № 61875.33.397 и №61875.33.153, съгласно АОС № 5738 от 16.06.2014год.     

2.2.Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 58,70 лева.

2.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00  лева. 

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2019 год.(вторник).

 

3.1. Незастроен поземлен имот II-67 в квартал 73 с начин на трайно ползване дворно място  с площ 1133 кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Дунав“ №56 по регулационната карта на селото  при граници на имота: север –ул. „Дунав“; изток-УПИ III-65; юг-извън регулация и запад-УПИ   I -68, съгласно АОС № 4592 от 31.05.2010год.  

3.2.Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 51,00  лева.

3.3. Стъпка за наддаване в размер на 5,00  лева. 

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2019 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 22.05.2019г. (сряда) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.05.2019 г. (сряда) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00   лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 28.05.2019 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 05. 2019 г.