Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 690  по Протокол  № 61 от 24.04.2019г. на ОбС  Исперих  и Заповед № 313/09.05.2019г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1.  Урегулиран поземлен имот I-1 в квартал 1  отреден за жилищно застрояване с площ 3,017 дка с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото при съседи на имота: изток – УПИ II-2 от кв.1; север – улица и юг-ул. „Хан Крум“, съгласно АОС № 6773 от 03.12.2018год

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  6 770,00   лева без ДДС.

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 67,00   лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 680,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2019 год.(вторник).

 

 2.1.  Урегулиран поземлен имот II-2 в квартал 1 отреден за жилищно застрояване с площ 2,030 дка с местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото  при съседи на имота: изток – УПИ III-3 и УПИ IV-4 от кв.1; север – улица; запад – УПИ I-1 от кв.1 и юг-ул. „Хан Крум“, съгласно АОС № 6774 от 03.12.2018год

2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на

 4 555,00   лева без ДДС.

2.3.Стъпка за наддаване в размер на 45,00  лева.

2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 460,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2019 год.(вторник).

 

3.1.Урегулиран поземлен имот III-414 в квартал 66 отреден за жилищно застрояване с площ 1050  кв.м с местонахождение на имота – с.Драгомъж, ул. „Йордан Йовков“ № 15, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото  при съседи на имота: УПИ XLVI, кв 0; УПИ II, кв.66; УПИ IV, кв.66, съгласно АОС № 5726 от 15.04.2014год.

3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

2 325,00 лева без ДДС.

3.3.Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева.

3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  28.05.2019 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 22.05.2019г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.05.2019г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.05.2019 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 28.05.2019 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 05. 2019 г.