Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "Електроразпределение - Север" АД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.) 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строеж: Подмяна ЕК 20 кV между ТП "Ленин" и ТП "Гимназия" - гр. Исперих в съществуващо трасе.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 05. 2019 г.