Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Талят Алиев Халилов, с.Бърдоква, ул."Арда" №22, общ.Исперих, обл.Разград

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Функциониране на търпим строеж - Стопанска постройка за отглеждане на животни едър рогат добитък (крави) - до 5 глави.

Местоположение: с.Бърдоква, кв.15, УПИ IX - 102 по ПУП на село Бърдоква, ЕКАТТЕ 07452, общ.Исперих, обл.Разград.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 05. 2019 г.