СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.122 а, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на "Синержи Груп" ЕООД, с.Делчево, общ.Исперих за изграждане и експлоатация на "Инсталация за интензивно отглеждане на бройлери", изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6 "а" от Приложение №4 към ЗООС - "Интензивно отглеждане на птици: с над 40 000 места".

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.05.2019г. до 20.06.2019г. в:

1. Сградата на Община Исперих, гр.Исперих, ул."Васил Левски" №70, деловодство от 08:00 до 12:00  и от 13:00 до 17:00 часа;

2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр.София, бул."Цар Борис III" №136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа. За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Величка Влахова - Началник на отдел ПГАПЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Полина Маринчева - Мл. експерт Екология, общ.Исперих, тел.: 0886927782.

17. 05. 2019 г.