Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "АВВАА" ЕООД - гр. Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строеж "Вътрешно преустройство с промяна на предназначението на реално обособена част от първи етаж на триетажна масивна обществено-обслужваща сграда в кафе-аператив и офис" УПИ VІ-338, кв. 29, гр. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
03. 07. 2019 г.