Процедура за определяне на съдебни заседатели

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

СЪОБЩЕНИЕ-ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 703 от 24.06.2019 г. по Протокол № 64 на Общински съвет – Исперих, открива процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд Исперих за мандат 2020 – 2023 г., с определен брой от 20 (двадесет) кандидати, съгласно Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Разград.

Изисквания към кандидатите:
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 
• е на възраст от 21 до 68 години;
• има настоящ адрес в община Исперих, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд Исперих, респ. Окръжен съд – Разград;
• има завършено най-малко средно образование;
• не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията /установява се служебно от Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ/;
• не страда от психически заболявания;
• не е съдебен заседател в друг съд;
• не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
• не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване:
• Подробна автобиография, подписана от кандидата;
• Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Исперих да се обръща за препоръки;
• Мотивационно писмо;
Писмено съгласие – Приложение № 1.3;
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ – Приложение № 1.2;
• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Място и срок за подаване на документите:
В срок до 22.07.2019 г., до 17:00 часа, кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Исперих подават необходимите документи в Деловодството на Общински съвет – Исперих: град Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70, етаж втори, кабинет № 9 и тел. 08431/ 21-78 .
Част от документите са по утвърдени като образци от Общински съвет – Исперих и могат да бъдат изтеглени от страницата на Общината (www.isperih.bg), а именно:
Заявление за кандидатстване (Приложение № 1.1);
Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 1.2);
Писмено съгласие (Приложение № 1.3).

адв. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Исперих