Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от ТУРГАЙ РАСИМ ИБРАХИМ
гр. Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение да проектираме и изградим строеж "Разширение на складови помещения към ремонтна работилница", с местонахождение: гр. Исперих, обл. Разград, УПИ ІІ-1965, кв. 55 по плана на гр. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в сградата на Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 07. 2019 г.