Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "АГРОТАЙМ" ЕООД
град Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект:

"Промяна на предназначението на сграда № 5 /столова/ в Шоурум за селскостопанска техника", находяща се в поземлен имот № с идентификатор 32874.24.16 - "Оранжерия", гр. Исперих, собственост на "Агротайм" ЕООД.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 08. 2019 г.