Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от МУСТАФА НЕДЖИБ СЮЛЕЙМАН
с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Строеж на сферични складове за селскостопанска продукция и инвентар - 2 модула"

Местоположение: ПИ 15953.65.725, квартал 25, с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 08. 2019 г.