Обявление за конкурс

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “
ЮРИСКОНСУЛТ”
В ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАО”
КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” В ОБЩИНА ИСПЕРИХ

I.Кратко описание на длъжността:

Длъжността е свързана с осъществяване на процесуално представителство на Община Исперих, изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността, защита правните интереси на Община Исперих, изготвяне и съгласуване на проекти на договори, заповеди и други актове, както и оказване на правна помощ на общинската администрация.

II. Изисквания към кандидатите:

- минимална образователно-квалификационна степен на завършено образование: магистър, специалност “Право” и придобита юридическа правоспособност;
- компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windows и с интернет;
- професионален опит не се изисква.

III. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 590 /петстотин и деветдесет/ лева.

IV. Брой работни места, за които е обявен конкурсът: 1 /едно/.

V. Начин на провеждане на конкурса:

I-ви етап – тест;
II-ри етап – събеседване.

VI. Необходими документи за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
- автобиография.

VIII. Място и срок за подаване на документите:

В сградата на Община Исперих на адрес гр. Исперих, ул. “Дунав” № 2;

тел.: 08431/2184; лице за контакт: Началник Отдел “Административно обслужване и ГРАО” – Росица Иванова.

Срок за подаване на документите: от 02.09.2019 г. до 13.09.2019 г., включително /всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа/.

Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник, като представят оригиналите им за сравнение.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и другите съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло в Центъра за информация и услуги на граждани в Община Исперих и на официалната интернет страница на Община Исперих.

 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ
Кмет на Община Исперих

02. 09. 2019 г.