Съобщение

Лого на Община Исперих

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

уведомяваме Ви, че с настъпване на отоплителния сезон и предвид изискванията на Закона за управление на отпадъците, гражданите са длъжни да не допускат нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци на територията на Община Исперих.

Съгласно чл. 133, ал. 4 от ЗУО, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 5000 лв.

На основание чл. 134 от същия закон, едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци.

При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

От Администрацията на Община Исперих

16. 10. 2019 г.