Предприемане на мерки срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 250 от 09.03.2020 г.

На основание на чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № ОМП-005/09.03.2020 г. на Областния управител на област Разград, относно предприемане на мерки срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград

НАРЕЖДАМ:

1. Да бъдат отменени всички обществени събития и масови културни и спортни мероприятия, планирани в община Исперих;

2. Да бъде преустановено провеждането на седмични пазари във всички населени места на територията на община Исперих;

3. Да бъдат преустановени посещенията в клубовете на пенсионерите и в клубовете на хората с увреждания;

4. Ръководителите на социалните услуги да ограничат достъпа на външни лица до социалните заведения и да спазват стриктно мерките за хигиена на персонала, потребителите и помещенията;

5. Ръководителят на Домашен социален патронаж да организира дейността на социалната услуга при стриктно спазване на мерките за превенция на вирусните инфекции, препоръчани от Министерството на здравеопазването, свързани с дезинфекция на повърхности и помещения, на МПС, както и прилагането на общите хигиенни правила по отношение на ръцете и храната;

6. Стриктно да бъдат проведени санитарно-хигиенните и противоепидемични мероприятия в Детска ясла „Малечко Палечко" - гр. Исперих, и във всички детски и учебни заведения на територията на община Исперих;

7. Повишаване на взискателността при провеждане на ежедневен филтър, относно недопускане на деца и ученици със симптоми на вирусни заболявания в Детска ясла „Малечко Палечко" - гр. Исперих, и във всички детски и учебни заведения на територията на община Исперих;

8. Да бъдат стриктно изпълнявани превантивно-хигиенните мерки за борба с инфекции в приемните за работа с граждани в Общинска администрация - Исперих и в кметствата по населени места;

9. Да се изпълняват всички указания, дадени от компетентните органи - Министерство на здравеопазването и Регионална здравна инспекция - Разград за действия за предпазване разпространението на заболявания, причинени от COVID - 19;

10. Заповедта остава в сила до второ нареждане.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Аксел Кючюк - зам.-кмет на Община Исперих.

Заповедта да бъде публикувана на сайта на Община Исперих и връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 03. 2020 г.