Заповед № 258 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД № 258
от 16.03.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаването му на Територията на Община Исперих

НАРЕЖДАМ:

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална дистанция:

I. Да се въведат следните противоепидемични мерки на територията Община Исперих в срок до 29.03.2020 г. както следва:

1. Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Да се преустановят посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Да се преустанови дейността на детска млечна кухня към Детска ясла „Малечко Палечко".

5. Да се преустановят всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

6. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

7. Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.

8. Да не се допуска струпване на хора на общинския пазар и около него в гр. Исперих и на пазарите в населените места.

9. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

10. Да се преустановят плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

11. Всички превозвачи, които изпълняват автобусни превози, а също така и шофьорите на таксиметровите автомобили, да създадат организация за превенция на служителите, ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности - дръжки, прозорци и ръкохватки, след всеки курс.

12. Обредните дейности да се изпълняват при засилени мерки на превенция.

13. Всички управители на търговски обекти, в това число търговски вериги, банки и други ведомства, работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция по няколко пъти на ден на клиентските пространства и всички често докосвани повърхности -дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, банкомати и вендинг автомати.

14. Кметовете на Кметства на територията на Община Исперих се задължават да уведомяват незабавно Органите на реда за лица, които са се завърнали от чужбина, както и да препоръчва същите лица да спазват 14 (четиринадесет) дневния карантинен срок.

15. Забранява се събиране на групи от деца и възрастни от стоящи на разстояние по-малко от 2 метра един от друг на открити пространства.

16. Управителите на етажна собственост да организират извършване на дезинфекция на входовете, стълбищата, между етажни пространства и асансьорите ежедневно, най-малко 2 пъти на ден.

II. Общинска администрация Исперих и кметствата по населени места да работят при засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонал. Да не се допускат служители или външни лица с прояви на остри, заразни заболявания.

III.  Срокът и обхватът на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на общината, чрез публикуване в сайта на Община Исперих.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Аксел Кючюк - Заместник-кмет на Община Исперих.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 03. 2020 г.