Заповед № 322 на Кмета на Община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 322/04.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка със Заповед № РД-01-24/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, предвид необходимостта от адекватни мерки и действия по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и след като взех предвид Решение на общински кризисен щаб

НАРЕЖДАМ

1. Считано от 04.05.2020 г. ОТМЕНЯМ предходна моя Заповед № 279 от 31.03.2020 г. относно забрана за ползване на кафе-автомати, разположени на открито.

Заповедта да се съобщи на РУ "Полиция" гр. Исперих, както и на всички заинтересовани граждани. Същата да се публикува на интернет-страницата на Община Исперих.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Аксел Кючюк - Заместник-кмет на Община Исперих.

Екземпляр от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 05. 2020 г.