Заповед № 385 на Кмета на община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 385 от 21.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповед № РД-01-272 от 20.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването

НАРЕЖДАМ

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Исперих, считано от 15.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

1. Не се разрешават посещенията в:
а) увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни зведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито.
2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в други обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) присъствие на деца и ученици на територията на институция от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключване на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването.
3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
4. Детските ясли и детските градини остават затворени до 21.05.2020 г. включително.
5. Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно ииндивидуално без състезателен характер, без публика и само на открито, за фитнес-центрове и зали, при заетост на местата не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.
6. Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.
7. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на открито и закрито, без състезателен характер, без публика за деца до 18-годишна възраст.
8. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятия, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.
9. Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5, 6 и 7.
10. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
11. Определя се часови диапазон от 08:30 до 10:30 ч. всеки ден, в който само лицата на видима възраст на 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителни магазини и аптеки.
12. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
13. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването.
14. Общинска администрация Исперих и кметствата по населени места да работят при спазване на въведените със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България.

Настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.
Тази заповед отменя предходна моя заповед № 359 от 18.05.2020 г.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Аксел Кючюк - заместник-кмет при Община Исперих.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 05. 2020 г.