Анкета за събиране на документи за собственост и полски геодезически измервания по изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри

ГРАФИК
за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Исперих, с. Подайва, с. Лъвино, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Средоселци, община Исперих, област Разград
, съгласно заповед № РД-16-51 от 19.12.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в Държавен вестникбр. 8/2020 г.

Изпълнители на договора са ЕТ "КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП-ГЕО"

АНКЕТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛСКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ

Населено място Събиране на документи Място за събиране на
документи
Геодезическо заснемане
гр. Исперих от 31.08.2020г. до 04.09.2020г.
от 08.09.2020г. до 11.09.2020г.
Община Исперих от 01.08.2020г. до 31.10.2020г.
с. Подайва от 31.08.2020г. до 01.09.2020г. кметство Подайва от 01.09.2020г. до 31.10.2020г.
с. Лъвино от 02.09.2020г.до 03.09.2020г. кметство Лъвино от 01.09.2020г. до 31.10.2020г.
с. Печеница 04.09.2020 г. кметство Печеница от 01.09.2020г. до 31.10.2020г.
с. Къпиновци 08.09.2020 г. кметство Къпиновци от 01.09.2020г. до 31.10.2020г.
с. Средоселци 23.06.2020 г. кметство Средоселци от 01.09.2020г. до 31.10.2020г.

В сградите на община Исперих и кметствата на населените места ще бъдат открити приемни, където всеки собственик на недвижим имот можеда предостави копия на документите си за собственост, чрез които да бъде вписан в кадастралния регистър.

За улеснение на собствениците на недвижими имоти, документи могат да се представят и на електронна поща: Razgrad1@cadastre.bg

На основание чл. 38 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право, е длъжен:
1. Да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра на правоспособното лице за извършване на геодезически измервания;
2. Да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване;
3. Да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на правоспособното лице при поискване акт, удстоверяващ правата му върху имота, както и да предостави други необходими данни и документи, касаещи поземлените имоти.

Контакти: СГКК - Разград, тел.: 084/660396, 661355, e-mail: razgrad@cadastre.bg

Правоспособно лице - ЕТ "КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП-ГЕО" - тел.: 02/9175637, GSM: +359 89 797 1116, e-mail: Razgrad1@cadastre.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 05. 2020 г.