Заповед № 426 на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 426 от 08.06.2020 г.
град Исперих

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 3, чл. 46 и чл. 62 от Закона за лечебните растения, чл. 3 от Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и чл. 36, ал. 1, т. 5 от Наредба № 1 на ОбС - Исперих за осигуряване на обществения ред в населените места на територията на община Исперих

ЗАБРАНЯВАМ

І. 1. Брането на липов цвят, изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липовите дървета от зелените площи, паркове, междублокови пространства, както и от дърветата по улиците, алеите и други пешеходни пространства на територията на община Исперих.

2. На нарушителите да се съставят актове и наказателни постановления по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ІІ. Настоящата заповед да се връчи на всички кметове по населените места в общината за сведение и изпълнение и да се обяви на информационното табло и интернет страницата на Община Исперих.

Контролът по забраната в рамките на града ще се осъществява от служители в общинска администрация. В населените административни места отговорни за опазване на липовите дървета са кметовете и кметските наместници.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 06. 2020 г.