"Патронажна грижа за независим и достоен живот"

Лого на Община Исперих

Община Исперих изпълнява проект "Патронажни грижи за независим и достоен живот" по процедура BG05M9OP001-2.103 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4"

На 21.08.2020 г. кметът на община Исперих, инж. Белгин Шукри подписа Допълнително споразумение № 02 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0028-C01, по процедура BG05M9OP001-2.103 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0028 "Патронажни грижи за независим и достоен живот" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.103 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" е 60 429,60 лв., от които 51 365,16 лв. (85%) европейско финансиране и 9 064,44 лева (15%) национално съфинансиране.

Основни дейности по Компонент 4:
Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги;

Срокът за изпълнение на дейностите по Компонент 4 е 6 месеца, считано от 02.09.2020 г.

Услугата "Патронажна грижа" ще обхване минимум 55 представители на особено уязвими рискови групи:

  • Възрастни хора над 65 год. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства.


Жителите на Общината, които имат нужда от услугата "Патронажна грижа", ще имат възможност да подават заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности, ще могат да получават здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от медицински специалисти и социални асистенти.

За повече информация:
Аксел КЮЧЮК - Заместник-кмет на община Исперих

09. 09. 2020 г.