Обява за наличие на проект

ОБЯВА
от НУХ ХАЛИЛ САРОВ - Управител на "АЙВАЗ Н" ООД
град Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има проект за: "ПУП - Ел. схема за трасе на кабел 20 kV захранващ трафопост тип БКТП 20 / 0,4 kV, 630 kVA в УПИ ІV-9911, кв. 96, (ПИ № 32874.201.9911 по КККР на промишлена зона)

Местоположение: град Исперих, ул. "Захари Стоянов".

Всички, които желаят да изразят мнение и становище, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 09. 2020 г.