Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от ЛЕВЕНТ КАЛОЯНОВ ТОЛУМОВ
гр. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредба за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: "Промяна на предназначението на жилищна сграда във фризьорски салон в УПИ ХХІІІ 975, квартал 90, град Исперих".

с местоположение: гр. Исперих, ул. "Цар Освободител" № 3, община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 09. 2020 г.