Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от "Караджа ФАГ" ООД
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003, изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение "Проект - конструктивно становище за ограда на ПИ 24921.8.70 и ПИ 24921.10.12  от землището на с. Драгомъж, общ. Исперих",

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 09. 2020 г.