Заповед № 722 на Кмета на община Исперих за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Лого на Община Исперих

З А П О В Е Д
№ 722
гр.
Исперих, 28.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и ал. 5, във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, в изпълнение на Решение № ОМП-015 от 27.10.2020 г. на Областния управител на област Разград и като взех предвид Решение на Областния кризисен щаб, прието на проведено заседание на 27.10.2020 г., във връзка с попадането на област Разград в критичната червена зона със 185 заразени на 100 000 души население

НАРЕЖДАМ

С цел да се ограничи разпространението на СОVID-19, въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Исперих, считано от 28.10.2020 г. до 08.11.2020 г.:

            1. Ограничава се достъпът на външни лица в сградите на социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа в Община Исперих;

            2. Преустановява се провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други) за посочения период;

            3. Посещенията в кафенета, местата за хранене и ресторантите на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв.м. от нетната търговска площ на обекта, разстояние 1,5 м. между масите и ограничение за ситуиране до 6 посетителя на маса, при условията съобразно указанията на Министъра на здравеопазването;

            4. Въвежда се стриктен пропускателен режим на входа без струпване на хора и с измерване температурата на всеки посетител в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито. Контролът да се организира от лицата, стопанисващи горепосочените заведения. Посещенията в тези заведения се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта (нетна търговска площ на обекта е реално използваната площ за търговска дейност, в т.ч. площта за консумация, без складове, кухни, обслужващи и сервизни помещения). В срок до 12.00 ч. в петък - 30.10.2020 г., лицата, стопанисващи нощни заведения в Община Исперих следва да попълнят и изпратят в РЗИ-Разград приложената към настоящата Заповед декларация за посочване на търговска нетна площ и да създадат подходяща организация за непрекъснато отчитане броя на посетителите в съответното заведение. При неспазване на мерките ще бъдат предприети действия по затваряне на заведенията;

            5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти в Община Исперих, предоставящи услуги на гражданите (лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, местата за хранене и други), да засилят контрола за спазване на изисквания за физическа дистанция от 1,5 м. между лицата, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на закрити обществени места. Изключение от задължението за носене на защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) се допуска за клиентите в местата за хранене, кафенета и в ресторанти;

            6. Представителите на компетентните институции на територията на Община Исперих -  ОД на МВР и други компетентни институции, в рамките на функционалните си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община Исперих;

            7. Кметовете на кметства в Община Исперих и директорите на учебни заведения в общината да осъществяват стриктен контрол по изпълнението на мерките, включени в заповед № РД09-2924/26.10.2020 г. на Министъра на образованието и науката. Преминаването към обучение от разстояние в електронна среда при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО да става съгласно инструкциите на горепосочената заповед.

      Настоящата Заповед е в сила от 28.10.2020 г.  до 08.11.2020 г.

      Заповедта да се изпрати на РУ „Полиция“ – гр. Исперих, на управителя на Общински пазар, на собствениците и/или управителите на търговските обекти, както и на кметовете на кметства на територията на общината за сведение и изпълнение.

      Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

      Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично.

 

инж. БЕЛГИН ШУКРИ               / п /
Кмет на Община Исперих

28. 10. 2020 г.