Заповед № 774 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 774/01.12.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63, ал. 4 и ал. 6, във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, Решение № 855 на Министерски съвет от 25 Ноември 2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 Май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 Юни 2020 г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 Юни 2020 г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 Юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 Юли 2020 г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 Август 2020 г. и Решение № 673 на Министерски съвет от 25 Септември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор

ЗАПОВЯДВАМ

І. Отменям Заповед № 722 от 28.10.2020 г. на Кмета на Община Исперих.

ІІ. За периода от 23:00 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Исперих:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на олучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Съгласно заповед № РД 09-3457 от 27.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, обученията на учениците се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Съгласно Заповед № РД 09-3464 от 27.11.2020 г. на Министгъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини и училищата се осъществява доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на информационните и комуникационните технологии.

5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на ползване на театрална зала на Народно читалище "Съзнание 1891" гр. Исперих, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и др.) с присъствие на повече от 15 човека.

8. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18-годишна възраст се провеждат без публика.

9. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

10. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

11. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

12. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти), с изключение на магазините за хратителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

14. На всички общински пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

15. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 08:30 и 10:30 часа.

16. Забраняват се посещенияна външни лица/свиждания в социални услуги от резидентен тип на територията на Община Исперих. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

17. Преустановяват се всички мероприятия на пенсионерските клубове и клубовете на лицата с увреждания.

18. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и чиято дейност не е преустановена със Заповед № РД-01-677 от 25 Ноември 2020 г. на Министъра на здравеопазването и с настоящата заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.

19. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътна гара и автогара, търговски обекти, религиозни храмове, музеи и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се ползват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването.

20. Всички лица, които се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

21. Изключение от задължението по т. 10 и т. 20 се допуска за: Спортуващите на открито и закрито за времето на физическа дейност и деца до 6-годишна възраст.

22. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция най-малко 1,5 м. разстояние между лица, когато се намират на открити обществени места се прилага за всички лица, които не са от едно семейство/домакинство.

ІІІ. Противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-677 от 25 Ноември 2020 г. на Министъра на здравеопазването и с настоящата заповед са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер.

ІV. Лицата по т. ІІІ от настоящата заповед са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените противоепидемични мерки.

V. Дейностите, които не са преустановени или забранени със Заповед № РД-01-677 от 25 Ноември 2020 г. на Министъра на здравеопазването и с настоящата заповед се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25 Ноември 2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Контрол по спазване на настоящата заповед съгласно функционалната им компетентност възлагам на РУ "Полиция" Исперих и на зам.-кметовете на Община Исперих.

Заповедта да се оповести чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Исперих и да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

01. 12. 2020 г.