Обява за конкурс за Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения в изпълнение на Решение №159 по Протокол №20 от 22.12.2020г. на Общински съвет Исперих

 

О Б Я В Я В А М

I. Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Исперих” ЕООД, гр.Исперих, със седалище и адрес на управление: обл. Разград, град Исперих 7400, ул. „Ахинора“ №39.
1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за публичните предприятия, а именно:
1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,
2.1. Да имат завършено висше образование;
2.2. Да имат най-малко 5 години професионален опит;
2.3. Да не са поставени под запрещение;
2.4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2.5. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;
2.6. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2.7. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2.8. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
2.9. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;
2.10. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2.11. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
2.12. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.

II. Необходими документи:

1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до Общински съвет – Исперих;
2.Автобиография – европейски формат;
3.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от: Документи за придобито образование, квалификация и специалност;
* Квалификация по „Здравен мениджмънт”се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000год.
4.Собственоръчно заверени четливи ксерокопия на Документи удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
5.Декларация за обстоятелства по т.2, с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства;
6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
7. Програма за развитието и дейността на ''МБАЛ – Исперих“ ЕООД за тригодишен период с обем до 40/четиридесет/ машинописни страници изготвена в три екземпляра.
* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

III. Определя следната тема за събеседването: Място и роля на ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие.“

IV. Място и условия за подаване на документите:

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават на гише в “ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“, към Община Исперих, ул.”Васил Левски” №70 , гр. Исперих;
2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
- плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
- плик № 2 съдържащ писмената разработка.
3. Пликовете по т.2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
4. Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение.
5. Срок за подаване на документите – до 16:00 часа, на първия работен ден, след изтичане на 30/тридесет /дни от публикуването на обявата. Срокът се брои от датата на обявяване включително.
6. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в заседателната зала на Община Исперих на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 11:00 часа, като може да продължи на следващия работен ден.

V. Етапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на

''МБАЛ – Исперих'' ЕООД: Конкурсът се провежда на три етапа: 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. 2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период; 3. Събеседване с кандидатите. Конкурсът се провежда при спазване на „Правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала“, приети с Решение №158 по протокол №20 от 22.12.2020г. проведено заседание на Общински съвет Исперих.

VI. ''МБАЛ – Исперих'' ЕООД предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва в стая №7 на Община Исперих – Общински съвет – Исперих, гр. Исперих, ул.“Васил Левски“ №70, ет.2.

 

БЕЙТИ БЕКИР

Председател на Общински съвет Исперих

образци на заявления и  декларации за конкурс управител МБАЛ
оценъчна карта

13. 01. 2021 г.