ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА  ЗДРАВЕН МЕДИАТОР – 1 БР.

 

 Необходими документи:

-   Заявление по образец - образец на заявлението се получава в деловодството на Община Исперих. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на Община Исперих на адрес: www.isperih.bg
-   Автобиография;
-   Мотивационно писмо;
-   Копие от диплома за завършено средно образование;
-   Други документи – по преценка на кандидатите, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността/професията „Здравен медиатор“.

 Изисквания към кандидатите:

-  да са навършили пълнолетие;
-  да  не са поставени под запрещение; 
-  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
-  да  имат завършено средно образование; 
-  да владеят майчиния език/езиците на лицата от местната уязвима група; 
-  да познават културата и проблемите на местната уязвима група; 
-  да познават нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето; 
-   да притежават комуникативни умения;
-   да имат умения за работа с компютър - MS Word, Internet, електронна поща. 

 Допълнителни изисквания:

-   Познанията и/или опитът в здравната и социалната сфера са предимство при назначаване.
-   Готовност на кандидатите да преминат двуседмичен интензивен курс на обучение в гр.София, както и участие в национални и регионални срещи - поне два пъти годишно.

 Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
Краен срок за подаване на документите: 01.03.2021г. (вкл).
Документите се подават в деловодството на Община Исперих, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

 Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор“:

-  Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
-  Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
- Подпомагане при попълване на различни документи.
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

                                                                                       

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

 

 

29. 01. 2021 г.