Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от ЕЛИС МЕХМЕД КАРАКАШЕВА
гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 50, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, (ДВ, бр. 25/2003 г., доп. ДВ, бр. 67/2019 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има предложение за инвестиционен проект: "Промяна предназначението на ДВА МАГАЗИНА за промишлени стоки в ИГРАЛНА ЗАЛА за организиране на хазартни игри"

Местоположение: град Исперих без ЦГЧ, кв. 81, УПИ I.

Всички, които желаят да изразят мнение и становище могат да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ - гр. Русе, бул. "Придунавски" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 03. 2021 г.