Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от "АЙВАЗ-Н" ООД
гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ 

 всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за строеж "Ел. захранване с кабел 20 kV и трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 630 kVA в УПИ IV-9911, (ПИ 32874.201.9911), гр. Исперих, община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 03. 2021 г.