Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА
от ДЖАНАН ХАСАН АХМЕД и ТАНЕР САЛИ ЗАКИР

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за обект "ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА", с местонахождение: УПИ XIX-457, кв. 48 по плана на с. Лъвино, общ. Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 03. 2021 г.