ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№257/23.03.3016 г.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ - КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ след като се запознах с досие на Акт за общинска собственост №4534 / 10.02.2010 г. отнасящ се за имот №03472.40.242, по кадастрална карта на с. Белинци, общ. Исперих по предходен план от 1961 г. представлява парцел III от кв.42 и Констатитен протокол от извършена проверка на комисия назначена съгласно Заповед № 18/07.01.2016г. на Кмета на община Исперих. 

УСТАНОВИХ:

С договор за отстъпено право на строеж от 03.06.1969г. е отстъпено право на строеж на Зина Минкова Чилингирова за парцел III от кв.42 частна общинска собственост с площ 1440 кв.м., по регулационен план с. Белинци, общ. Исперих, по кадастрална карта одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005г. на ИД на АК представлява Незастроен имот № 03472.40.242 с площ 3924 кв.м. поради това, че лицето не е застроил парцела, правото да се построи се погасява в полза на собственика на земята.

С оглед на изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, ал.1, от Закона за собствеността и чл. 65, ал.1 от Закона за общинската собственост.

ЗАПОВЯДВАМ:

Да се придобие право на собственост чрез позоваване на придобивна давност в полза на община Исперих върху: 

Поземлен имот №03472.40.242 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две точка четиридесет точка двеста четиридесет и две) с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 3924(три хиляди деветстотин двадесет и четири) кв.м. Находящ се в с. Белинци, ул. "Дунав", община Исперих, област Разград. При граници - Имоти с № 03472.40.243, № 03472.40.275, № 03472.40.241, № 03472.40.305 по кадастрална карта на селето одобрена, със Заповед РД-18-35/18.08.2005г. на Изпълнителния директор на АК - частна общинска собственост № 4534/10.02.2010г. По регулационния план представляващ парцел III от кв.42.

Препис от настоящата Заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването ѝ пред Административен съд - Разград по реда на административнопроцесуалния кодекс. 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 03. 2016 г.