СЪОБЩЕНИЕ

"Воден - Ири Хисар" Община Исперих

На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Североцентрално държавно предприятие - ДП, Габрово, ТП Държавно ловно стопанство "Воден-Ири Хисар", ЕИК 201616805 град Габрово съобщава, че предоставя информация за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: 

"Изграждане на горски път, разположен в четири землища" - в ПИ №980127 землище с. Острово, Община Завет, в ПИ №000001 в землища с. Черковна, Община Разград, в ПИ №000110 в землище с. Дянково, Община Разград и ПИ №000176 землище с. Йонково, Община Исперих за запознаване и изразяване на становища от заинтересовани лица в сградата на община Исперих, находяща се на ул. "Васил Левски" №70, стая №16.

Цялото съобщение в детайли, може да прочетете от прикрепените файлове!

30. 03. 2016 г.