Дирекция "Бюро по труда" - Исперих

Дирекция "Бюро по труда" - Исперих

Уведомява работодателите от община Исперих и Самуил, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м.април 2016 г., както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение Средства в лева
Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни до 29 г. (чл.41 от ЗНЗ) 2355
Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване лица до 29 г. (чл.41а от ЗНЗ) 4661
Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 9143
Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ) 2350

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 дневен срок от публикуването на обявата (в периода от 04.04.2016г. до 12.04.2016г. включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" - гр.Исперих, ул. "Дунав" №2, етаж 2, стая №207, тел. 08431/2783.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 04. 2016 г.