ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД - исперих

З А П О В Е Д № 288/30.03.2016г.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ – КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ след като се запознах  с досие на Акт за общинска собственост № 985/23.02.2003г. отнасящ се за Дворно място с площ 795 кв.м., парцел IV – 453 от кв.34, с местонахождение на имота – с. Йонково, общ. Исперих по предходен план представлява парцел ІI от кв. 13 и Констативен протокол от извършена проверка на комисия назначена съгласно Заповед № 18/07.01.2016г. на Кмета на община Исперих.

УСТАНОВИХ:

С договор за отстъпено право на строеж описан в АДС 108/03.06.1964г. е отстъпено право на строеж на н-ци Хасан Рамаданов Гаджал за парцел II от  кв.13,  частна общинска собственост, по регулационния план на с.Йонково, общ.Исперих, одобрена със Заповед № 194/16.05.2002г. представлява Дворно място кв.34, парцел IV – 453 с площ 795 кв.м. поради това, че лицето  не е застроил парцела, правото да се построи се погасява в полза на собственика на земята.

С оглед на изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, ал.1,  от Закона за собствеността и чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост.

З А ПО В Я Д В А М :

Да се придобие право на собственост чрез позоваване на придобивна давност в полза на община Исперих върху:

Дворно място IV – 453 (римско четвърти тире четиристотин петдесет и три) в квартал 34 с площ 795 (седемстотин деветдесет и пет) кв.м. с местонахождение на имота с.Йонково, община Исперих, област Разград. При граници - Имоти с парцел III – 453 и парцел V - 456 одобрена, със 42 от ПРЗ на ЗОС и Заповед № 194/16.05.2002г. на Областен управител област Разград – частна общинска собственост № 985/23.02.2003г.

Препис от настоящата Заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването й пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

 БЕЙСИМ РУФАД                                             

 Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 04. 2016 г.