ЗАПОВЕД №316/07.04.2016 г.

Община Исперих публичен търг

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка със Заповед №228/14.03.2016г. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за обект №3 по реда на цитираната наредба  и утвърден протокол от 04.04.2016г. на комисия назначена със заповед №289 от 31.03.2016г.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект  № 3  с подотдели: 1067 –х/000120/, 1070 – д/15953.42.10/, 1070- е /15953.42.10/ и 1072 – а  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Йонково и с. Голям Поровец спечелилия търга с явно наддаване -  „ЛЕС ТРЕЙД М” ЕООД ЕИК 201749652, със седалище и адрес на управление гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой” №53, ет.3, офис 3, област Търговище с управител Методи Иванов Методиев при достигната цена с явен търг за наддаване в размер на 159 373 (сто петдесет и девет хиляди триста седемдесет и три ) лева без ДДС.

ІІ.  На ІІ –ро място фирма „Лес груп“ ООД, ЕИК 116581558 с адрес гр.Разград, ул. „Княз Борис“ №67,вх.Б,ап.3, на основание чл.61, ал.11 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти.

III.Най-късно в срок от 3 /три/ дни след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор с кандидата, определен за изпълнител, след представяне в Община Исперих на документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 20 % от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, BIC:IORTBGSF, IBAN:55IORT81163300500000 при „Инвестбанк” АД-ФЦ Разград, а именно  20% от достигната цена -31 874,60 лева, внесена гаранция за участие -8 090 лева и разликата от тях – 23 784,60 /двадесет и три хиляди седемстотин осемдесет и четири  лева и шестдесет  стотинки/лева .

IV. На основание чл.62, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и да се публикува на интернет страницата на община Исперих.

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес, по административен ред пред Областен управител Разград и по съдебен ред пред Административен съд – Разград.

VI. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов-лесовъд към община Исперих за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД

Кмет на Община Исперих   

07. 04. 2016 г.