СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих - съобщение

ВЕЛЛПРАЙС ЕООД №25
ВЕЛЛПРАЙС ЕООД №26
ВЕЛЛПРАЙС ЕООД №27
РАДАНС ООД №28
Дата на публикуване: 09.06.2016г.

 

На основание чл.27, ал.2 от Закона за обществените поръчки

КСУДС „ЛУДОГОРИЕ” ГР. ИСПЕРИХ обявява обществена поръчка по реда на Глава  осма” „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства / КСУДС / „Лудогорие” гр. Исперих по четири  самостоятелно обособени позиции:

Позиция № 1 - Плодове, зеленчуци и подправки;

Позиция № 2 - Риба, млечни и месни продукти;

Позиция № 3 - Тестени и хлебни изделия, пакетирани продукти и бакалия;

Позиция № 4 – Консерви, преработени плодове и зеленчуци включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ”.

Финансиране: Настоящата публична покана се финансира от собствени бюджетни средства на КСУДС  „Лудогорие” гр. Исперих

Прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 55 000лв без ДДС.

Минимални изисквания за техническите възможности и квалификацията на участника подробно описани в Публична покана с  ID № 9052660 от 13.04.2016 г.

Срок за получаване на оферти– до 16:00 часа на 26.04.2016г. 

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 27.04.2014г. от 13:30 часа в сградата на КСУДС  „Лудогорие” гр. Исперих, ул. "Васил Левски" №72.

Публичната покана, Документацията, образците и проекта на договора се публично обявени на официалната страница на КСУДС  „Лудогорие” гр. Исперих  и страницата на Община Исперих.

http://kompleksludogorie-bg.com/  

КСУДС  „Лудогорие” гр. Исперих

13. 04. 2016 г.