ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Община Исперих

На основание   чл.112, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за горите,  чл.38, ал.50, т.4 и чл.55 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и утвърден график, Решение №42 по Протокол № 8/25.02.2016 год.  на Общински съвет – Исперих и Заповед № 393/05.05.2016год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А М:

І. Публичен търг с явно наддаване на 27.05.2016г.(петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул. „Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост както следва:

Обект № 1 с подотдели: с подотдели: 1072-е/15593.19.58/ и 1168-з/ 000065/   на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Голям Поровец  и с.Бърдоква.

ІІ. Определям началната тръжна цена  за Обект № 1 с подотдели: 1072-е/15593.19.58/ и 1168-з/ 000065/   на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с.Голям Поровец  и с.Бърдоква в размер на  64500 (шестдесет и четири хиляди и  петстотин ) лева без ДДС и стъпка за  наддаване – 645  (шестстотин четиридесет и пет ) лева без ДДС.

ІІІ. Определям депозит (гаранця за участие) в размер на 6 450 (шест хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС , който трябва да се внесе  по сметка на Община Исперих –BIC: IORTBGSF, IBAN: BG55IORT81163300500000 при  ”Инвестбанк” АД - ФЦ Разград.

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 20% от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи  в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.ІІІ банкова сметка.

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

. Кандидатите за участие в търга за Обект 1 трябва да са търговци,  регистрирани в публичния  регистър по чл. 241  от Закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и при условията на чл. 38  от Наредбата за  условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности  в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

VІI. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VIII. Тръжни документи на стойност 50 (петдесет) лева без ДДС могат да се  закупят до 17.00 часа на 26.05.2016г., от деловодството на Община Исперих.

IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17.00 часа на 26.05.2016г. Не се приемат документи след обявения краен срок.

Х. Определям дата 03.06.2016г., (петък) от 10.00 часа  за провеждане на евентуален повторен търг.  Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

ХІ. Утвърждавам тръжна документация по провеждане на процедурата, която съдържа:

1. Препис от настоящата заповед.

2. Проекто - договор.

3. Условия за участие в търга.

4.1.Начална цена на всяка категория дървесина и дървесен вид за всяко насаждение, включено в обекта.

4.2.Списък на документите, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в търга.

5. Заявление за участие в търга по образец.

6. Декларации, административни сведения по образец.

7. Карнет – описи на маркираните за сеч дървета (по насаждения).

8. Сортиментни ведомости за изчисляване на обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета ( по насаждения от обектите).

9. Скици в М 1: 10000 (по насаждения от обектите).

ХІІ. Със спечелилия кандидат се сключва договор.

ХІII. Продавач – Община Исперих, ул.”Дунав” № 2, тел. 08431/21-78 вътр.124, факс -08431/ 21-84, електронен адрес – isperih@isperih.bg  лице за контакт – Нуртен Хасанова – Началник отдел „Общинската собственост”.

ХІV.   Срок за изпълнение – 31.12.2016г.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

12. 05. 2016 г.