ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Община Исперих

ЗАПОВЕД № 412/16.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС  и в изпълнение на Решение № 97 по Протокол  №11 от 28.04.2016г. на ОбС- Исперих                                 

НАРЕЖДАМ:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост,както следва:

1.1.Поземлен имот 61875.33.486 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин осемдесет и шест) с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 699 (шестстотин деветдесет и девет) кв.м. с местонахождение на имота с. Райнино, ул.,,Пирин’’ №3 община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на Изпълнителния директор на АК при граници на имота: имоти с № 61875.33.420, № 61875.33.186, № 61875.33.488 и № 61875.33.487, съгласно Акт за частна  общинска собственост №6057 от 25.02.2016г., вписан в Агенцията по вписванията на 29.02.2016г., рег.№489, том 2, №301.

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1656,00( хиляда шестотин петдесет и шест ) лева без ДДС, която е и пазарната цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 г.

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 165 (сто шестдесет и пет ) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 200,00 (двеста) лева, която  се внася до 15.00 часа на 02.06.2016 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.06.2016 год.(четвъртък).

2.1. Поземлен имот 61875.33.63 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка шестдесет и три) с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 259 (хиляда двеста петдесет и девет) кв.м. с местонахождение на имота с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №75,община Исперих, област Разград по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на Изпълнителния директор на АК при граници на имота: имоти с №61875.33.64, №61875.33.392, №61875.33.456 и  №61875.33.707, съгласно Акт за частна общинска собственост №6059 от 25.02.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 29.02.2016год., рег.№487,  том 2,  №299.

2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на          3 014,00 (три хиляди и четиринадесет) лева без ДДС, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.

2.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 300 (триста ) лева.

2.4. Депозит за участие в търга е в размер на 300,00 (триста) лева, която  се внася до 15.00 часа на 02.06.2016 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.06.2016 год.(четвъртък).

3.1. Поземлен имот №37010.90.405 (тридесет и седем хиляди и десет точка деветдесет точка четиристотин и пет) с начин на трайно ползване Ниско застрояване с площ 3 109 (три хиляди сто и девет) кв.м. с местонахождение на имота с. Китанчево, ул. „Бели лом“ №19,община Исперих, област Разград по по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед 300-5-71/03.12.2004г. на Изпълнителния директор на АК при граници на имота: имоти с №37010.90.406, №37010.90.404, №37010.90.403, №37010.90.402, №37010.90.593, съгласно Акт за частна общинска собственост №5884 от 26.05.2015год., вписан в Агенцията по вписванията на 02.06.2015год., рег.№1309,  том 5,  №151.

3.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 11630,80(единадесет  хиляди шестотин и тридесет лева и осемдесет стотинки  ) лева без ДДС, която е данъчната оценка, съгласно Удостоверение № 6702001208/08.04.2016г. от отдел МДТ при община Исперих.

3.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 1163 (хиляда сто шестдесет и три)  лева.

3.4. Депозит за участие в търга е в размер на 1200,00 (хиляда и двеста) лева, която  се внася до 15.00 часа на 02.06.2016 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  09.06.2016 год.(четвъртък).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 03.06.2016г. (петък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.06.2016г. (петък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  за всеки имот всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.06.2016 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.06.2016 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им, всеки работен ден от седмицата.    

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ЗАПОВЕД № 414 /16.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73  от Наредба № 27 на ОбС  и в изпълнение на Решение № 96 по Протокол  №11 от 28.04.2016г. на ОбС- Исперих

НАРЕЖДАМ:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост,както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот Х-40 (римско десет тире четиридесет) в квартал 7 (седем) отреден за Други цели с площ 247 (двеста четиридесет и седем) кв.м. ведно с построените в имота сгради:полумасивна едноетажна нежилищна сграда №01 с площ 67 (шестдесет и седем)кв.м с предназначение За други цели; полумасивна едноетажна нежилищна сграда №02 с площ 23 (двадесет и три)кв.м с предназначение За други цели и паянтова едноетажна нежилищна сграда №3 с площ 13 (тринадесет)кв.м с предназначение За други цели с местонахождение на имота с. Къпиновци,

1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3 270,00 (три хиляди двеста и седемдесет) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 320 (триста и двадесет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 400,00 (четиристотин) лева, която  се внася до 15.00 часа на 02.06.2016 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.06.2016 год.(четвъртък).

2.1. Урегулиран поземлен имот VІІ-358 (римско седми тире триста петдесет и осем) в квартал 15 (петнадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ 336 (триста тридесет и шест) кв.м. ведно с построената в имота сграда отредена за Други цели със застроена  площ 92 (деветдесет и два ) кв.м. с местонахождение на имота с. Тодорово, ул. „Арда“, община Исперих, област Разград по регулационния план  на селото, одобрен със Заповед №63/07.04.1987год.на Кмета на община Исперих при граници на имота Изток - улица „Арда”, Юг - УПИ VІ кв.15, съгласно Акт за частна общинска собственост №5967 от 11.01.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 13.01.2016год., рег.№44,  том 1,  №14.

2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на          2 274,00 (две хиляди двеста седемдесет и четири) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 21.03.2016 год.

2.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 220 (двеста и двадесет) лева.

2.4. Депозит за участие в търга е в размер на 300,00 (триста) лева, която  се внася до 15.00 часа на 02.06.2016 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  09.06.2016 год.(четвъртък).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 03.06.2016г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 10.06.2016г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 02.06.2016 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 09.06.2016 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата.  

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ЗАПОВЕД № 413/16.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73  от Наредба № 27 на ОбС  и в изпълнение на Решение № 108 по Протокол  №11 от 28.04.2016г. на ОбС Исперих                                   

НАРЕЖДАМ:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим  имот  – частна общинска собственост, както следва:

1.1.Поземлен имот № 32874.201.287 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка двеста и едно точка двеста осемдесет и седем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА с обща площ 6 097 (шест хиляди деветдесет и седем) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5970 от 11.01.2016г. както следва:

а/Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.1 със застроена площ 719 (седемстотин и деветнадесет ) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;

б/.Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.2 със застроена площ 71 (седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;

в/Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.3 със застроена площ 103 (сто и три) кв.м с начин на трайно предназначение Складова база, склад;

г/Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.4 със застроена площ 39 (тридесет и девет) кв.м с начин на трайно предназначение Обществено хранене;

д/Масивна едноетажна сграда № 32874.201.287.5 със застроена площ 7 (седем) кв.м с начин на трайно предназначение Сграда за енергопроизводство;

  1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 107 049,00 (сто и седем хиляди четиридесет и девет) лева

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 5350 (пет хиляди триста и петдесет ) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 11000 (единадесет хиляди) лева, която  се внася до 15.00 часа на 06.06.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  13.06.2016 год.(понеделник).

2.1.Поземлен имот № 32874.201.288 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и четири точка двеста и едно точка двеста осемдесет и осем) с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, с начин на трайно предназначение УРБАНИЗИРАНА с обща площ 4 400 (четири хиляди  и четиристотин) кв.м, ведно с построените сгради, Съгласно Акт за частна общинска собственост № 5969 от 11.01.2016г. както следва:

а/Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.1 със застроена площ 671 (шестотин седемдесет и един) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;

б/Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.2 със застроена площ 492 (четиристотин деветдесет и два) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;

в/Масивна едноетажна сграда № 32874.201.288.3 със застроена площ 7 (седем) кв.м с начин на трайно предназначение Промишлена сграда;

2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 100 486,00 (сто хиляди четиристотин осемдесет и шест) лева.

2.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 5 000 (пет хиляди ) лева.

2.4. Депозит за участие в търга е в размер на 10000 (десет хиляди) лева, която  се внася до 15.00 часа на 06.06.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  13.06.2016 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 07.06.2016г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 14.06.2016г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 06.06.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 13.06.2016 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата.            

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 05. 2016 г.