ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Община Исперих

ЗАПОВЕД № 464/27.05.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.5  от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС- Исперих, чл.73 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих на Общински съвет-Исперих и в изпълнение на Решение № 93/28.04.2016г. на ОбС- Исперих

НАРЕЖДАМ:

I. 1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Конево, за срок от 3  (три) години, както следва:

Населено място

АОС

НТП

№ на имот

Площ

дка

Начална тръжна цена

Стъпка

1

Конево

6108/05.04.2016

нива

006004

10,000

350,00

35,00 

2

Конево

6109/06.04.2016

нива

006005

10,000

350,00

35,00   

3

Конево

6110/06.04.2016

нива

006006

10,000

350,00

35,00    

4

Конево

6111/06.04.2016

нива

006007

10,000

350,00

35,00 

5

Конево

6112/06.04.2016

нива

006008

10,000

350,00

35,00   

6

Конево

6113/06.04.2016

нива

006009

10,000

350,00

35,00   

7

Конево

6114/06.04.2016

нива

006010

10,000

350,00

35,00   

8

Конево

6115/06.04.2016

нива

006011

15,811

554,00

55,00   

9

Конево

6116/06.04.2016

нива

006012

10,000

350,00

35,00   

10

Конево

6117/06.04.2016

нива

006013

10,000

350,00

35,00   

11

Конево

6118/06.04.2016

нива

006014

10,000

350,00

35,00 

12

Конево

6119/06.04.2016

нива

006015

10,000

350,00

35,00

13

Конево

6120/06.04.2016

нива

006016

10,000

350,00

35,00

14

Конево

6121/06.04.2016

нива

006017

10,000

350,00

35,00

15

Конево

6122/06.04.2016

нива

006018

7,139

250,00

25,00

16

Конево

6123/06.04.2016

нива

006019

10,000

350,00

35,00

17

Конево

6124/06.04.2016

нива

006020

10,000

350,00

35,00

18

Конево

6125/06.04.2016

нива

006021

10,000

350,00

35,00

19

Конево

6126/06.04.2016

нива

006022

10,000

350,00

35,00

20

Конево

6127/06.04.2016

нива

006023

10,000

350,00

35,00

21

Конево

6128/06.04.2016

нива

006024

10,000

350,00

35,00

 2. Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет ) лева да се внесе до 15.00 часа на 15.06.2016 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  21.06.2016 год.(вторник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 16.06.2016г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 22.06.2016г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 15.06.2016 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 21.06.2016 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението на имотите всеки работен ден от седмицата.  

5. Не се допускат до участие в търга лица, които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ

Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 06. 2016 г.